SAA architectes (Stéphanie Peix – Alice Ramaz)
Boutique Allibert Trekking
Toulouse / 2023